Thông báo và Hồ sơ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo và Hồ sơ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Thông báo và Hồ sơ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 kèm giấy ủy quyền tham dự Đại hội: File Thông báo

Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD 2018 và kế hoạch năm 2019: File đính kèm
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019: File đính kèm
3. Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán: File đính kèm
4. Báo cáo công tác kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch năm 2019: File đính kèm
5. Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: File đính kèm
6. Tờ trình chọn đơn vị Kiểm toán năm 2019: File đính kèm
7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch năm 2019: File đính kèm
8. Tờ trình thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: File đính kèm
9. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: File đính kèm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây