Công bố thông tin Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công bố thông tin Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công bố thông tin Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty CP thủy điện Geruco Sông Côn công bố thông tin nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua các nội dung chính sau:
  1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019;
  2. Thông qua Báo cáo họat động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2019;
  3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán;
  4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
  5. Thông qua mức chi thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng Quản trị công ty năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019;
  6. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2018 và kế hoạch kiểm soát năm 2019;
  7. Thông qua việc thay đổi Thành viên HĐQT Công ty;
  8. Và thông qua các nội dung khác (chi tiết Nghị quyết và Biên bản họp đính kèm).
- Nghị quyết: TẢI FILE
- Biên bản: TẢI FILE
- File công bố
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây